Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

"The Word" from bible2.net – two complementary Bible verses for each day of the year

Iso shunday deb yolvordi: Ota! Otajon! Sen uchun hamma narsaning imkoni bor! Bu azob kosasini Mendan uzoqlashtir. Ammo Mening xohishim emas, Sening xohishing bajo bo‘lsin.

Injil, Mark 14:36

Masih bu dunyoda yashagan paytda ko‘z yosh to‘kib, Xudoga faryod qildi, Unga iltijo qilib yolvordi. U Xudoni yuksak darajada e’zozlagani uchun Uning iltijosi ijobat bo‘ldi.

Injil, Ibroniylar 5:7

Injil, Mark 14

35 Bir oz nari ketib yerga muk tushdi: “Agar iloji bo‘lsa, bu lahza Meni chetlab o‘tsin”, deb ibodat qildi.
36 So‘ng shunday deb yolvordi: “Ota! Otajon! Sen uchun hamma narsaning imkoni bor! Bu azob kosasini Mendan uzoqlashtir. Ammo Mening xohishim emas, Sening xohishing bajo bo‘lsin.”
37 Iso qaytib kelib, shogirdlarining uxlab yotganini ko‘rdi. Butrusga dedi:
— Shimo‘n! Uxlayapsanmi? Bir soatgina ham uyg‘oq o‘tira olmadingmi?

Injil, Ibroniylar 5

6 Zero, boshqa bir joyda Xudo Unga shunday degan:
“Sen Maliksidiq singari
To abad ruhoniysan.”
7 Masih bu dunyoda yashagan paytda ko‘z yosh to‘kib, Xudoga faryod qildi, Unga iltijo qilib yolvordi. Chunki Xudo Uni o‘limdan qutqarishga qodir ekanligini Masih bilar edi. U Xudoni yuksak darajada e’zozlagani uchun Uning iltijosi ijobat bo‘ldi.
8 Garchi U Xudoning O‘g‘li bo‘lsa ham, azob–uqubat chekib, itoatkorlikning asl ma’nosini angladi.

"The Word" from bible2.net

  • two complementary Bible verses for each day of the year
  • nicely arranged on multiple lines for readability
  • on your smartphone, tablet or computer, as an e-book or screen saver
  • on your website
  • in more than 25 languages and Bible editions
  • free of cost
  • The Word is just a foretaste of the complete Bible, providing a daily impulse for a personal encounter with God.

More About us...