Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

Đức Chúa rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn.

Mác 14:36

Khi Đấng Kitô còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân Đức Ngài, nên được nhậm lời.

Hê-bơ-rơ 5:7

Mác 14

35 Rồi Ngài Đi một đỗi xa hơn, sấp mình xuống Đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể Được, xin giờ nầy qua khỏi mình.
36 Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm Được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo Điều con muốn, mà theo Điều Cha muốn.
37 Rồi Ngài trở lại, thấy ba người ngủ; bèn phán cùng Phi -e-rơ rằng: Si-môn, ngủ ư! Ngươi không thức Được một giờ sao?

Hê-bơ-rơ 5

6 Lại nơi khác có phán cùng Ngài rằng: Ngươi làm thầy tế lễ Đời Đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.
7 Khi đấng Kitô còn trong xác thịt, thì Đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân Đức Ngài, nên Được nhậm lời.
8 Dầu Ngài là Con, cũng Đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình Đã chịu,

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...