Skip navigation and move to Contents...
Bible 2.0 Scripture explains itself Bible 2.0

Lời Chúa từ bible2.net - bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh

  • for your daily Bible reading: two verses complement each other
  • display God's word on your website
  • read God's word in dialects

Lời Chúa ngày thứ tư mồng 4 tháng mười 2023

Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 13:16

Đức Chúa phán rằng:

Ta ưa sự nhơn từ và không ưa của lễ, ưa sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.

Ô-sê 6:6

Hê-bơ-rơ 13

15 Vậy, hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.
16 Chớ quên việc lành và lòng bố thí, và sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
17 Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.

Ô-sê 6

5 Vậy nên ta Đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta Đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng.
6 Vì ta ưa sự nhơn từ và không ưa của lễ, ưa sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.
7 Nhưng, theo cách người ta, chúng nó Đã phạm lời giao ước, và Ở Đó chúng nó Đã phỉnh dối ta.

Lời Chúa từ bible2.net

  • bổ sung mỗi ngày trong năm với 2 lời Chúa trong Kinh Thánh
  • sắp xếp tốt đẹp lời Chúa trên nhiều hàng cho dễ đọc
  • trên điện thoại thông minh của bạn, trên máy tính bảng hay trên máy vi-tính, cũng như trên sách điện tử, cuốn lịch và ứng dụng bộ bảo vệ màn hình của bạn
  • trên trang chủ của bạn
  • bằng hơn 25 ngôn ngữ và ấn bản Kinh Thánh
  • miễn phí
  • Lời Chúa là lời báo trước của Kinh Thánh toàn bộ, lời Chúa cung cấp và khuyến khích bạn hằng ngày để được cá nhân gặp Chúa.

More About us...